دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، مداخله در بحران های خودکشی، خانواده درمانگر، روانشناس بالینی، روانکاوی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger