آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، ویزیت درمنزل، ماما همراه، مشکلات جنسی، مامای خصوصی(زایمان طبیعی)
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger