کاردرمانی *
کاردرمانی *
زمینه‌های کاری: تاخیر تکاملی (رشدی)، توانبخشی تخصصی آسیب های ارتوپدی و درد، سکته مغزی، ضربات مغزی، آسیب های نخاعی
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger