دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، مداخله در بحران های خودکشی، خانواده درمانگر، روانشناس بالینی، روانکاوی
کرج، چهارراه طالقانی
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره ناسازگاری کودکان، درمان وسواس، مشاوره خانواده، آزمون شخصیت، آزمون استعداد
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger