شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک هوشمند، وزوز گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو، نمایندگی سمعک، قالب های ضد صوت و ضد آب
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger