- -
- -
روان کاو و روان درمانگر، روانشناس بالینی
زمینه‌های کاری: افسردگی، نوروز، پارانوئید، روان کاوی نشانه ها، ترس و وحشت
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger